Tytuł projektu/nr umowy:
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji/ POIR.04.02.00-30-A005/16-00

Całkowita wartość projektu:
525 691 452,55zł w tym wartość dofinansowania z UE: 305 541 574,00 zł (65,13%)

Wartość projektu dla Uniwersytetu Opolskiego:
2 769 506,41 zł w tym wartość dofinansowania z UE: 2 229 600,00 zł

Źródło dofinansowania:
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki

Termin realizacji:
01.01.2018 r. – 31.12.2023 r. 

W skład konsorcjum PIONIER-LAB wchodzi 21 Jednostek Wiodących:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet,
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy,
Politechnika Białostocka,
Politechnika Częstochowska,
Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
Politechnika Koszalińska,
Politechnika Łódzka,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Uniwersytet Opolski,
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego,
Uniwersytet Zielonogórski,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych
z Ekosystemami Innowacji
zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych
i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który jako
strategiczna infrastruktura badawcza, mająca wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej, został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie
8 specjalizowanych laboratoriów:

 • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, 
 • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, 
 • Smart Kampus jako laboratorium Smart City,
 • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT, 
 • Laboratorium Usług Chmurowych, 
 • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, 
 • Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią), 
 • Usługi preinkubatora – wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring

Uniwersytet Opolski zaangażowany jest w tworzenie laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych, które ma na celu kreowanie warunków do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług.

Cel projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych. Projekt PIONIER LAB poprzez swoją ofertę zaawansowanych usług
z dziedziny ICT umożliwi nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym
a środowiskiem akademickim w Polsce w celu realizacji wspólnych prac badawczych
i przemysłowych, ukierunkowanej na przezwyciężenie barier związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Laboratorium stworzy warunki do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług. Dzięki zaawansowanym systemom pomiarowym zainstalowanym w laboratorium będzie można przeprowadzać analizę wykonanych testów i wprowadzać modyfikacje optymalizujące działanie systemów sieciowych.

Należy zwrócić uwagę, że w oparciu o dedykowane zasoby sieci PIONIER i sieci MAN laboratorium umożliwi wysokowydajną komunikację sieciową pomiędzy pozostałymi laboratoriami tworzonymi w ramach Projektu PIONIER-LAB oraz zapewni ścisłą integrację wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy. Zapewnienie realizacji dedykowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb połączeń między laboratoriami różnego typu w projekcie PIONIER-LAB otwiera nowe możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań z zakresu tworzenia narzędzi dla społeczeństwa informacyjnego. Dzięki tej infrastrukturze możliwe będzie szybkie i stosunkowo łatwe budowanie wirtualnych, rozproszonych laboratoriów wykorzystujących dokładnie te zasoby, które potrzebne są w danej pracy badawczej.

Nasze (UO) Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych będzie wyposażone w zaawansowane urządzenia sieciowe, m.in.:

 • przełączniki szkieletowe – 2 zestawy
 • przełączniki dostępowe – 20 zestawów
 • aparatura do teletransmisji dalekiego zasięgu – 1 zestaw
 • zasoby badawcze w zakresie dostarczania zaawansowanych usług pakietowych – przełączniki poziomu 2 – 1 zestaw
 • zasoby badawcze w zakresie dostarczania zaawansowanych usług pakietowych – przełączniki poziomu 3 – 13 zestawów
 • system pomiarowy i zarządzania siecią – 1 zestaw


Szczegółowe cele projektu:


– Umożliwienie realizacji kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług;

– Umożliwienie dostępu do precyzyjnego sygnału czasu i częstotliwości dla użytkowników platformy badawczej PIONIER-LAB oraz wykorzystanie takiego sygnału w pracach naukowych oraz badawczych;

– Umożliwienie realizacji badań oraz rozwoju aplikacji i usług sieciowych z zakresu innowacyjnych usług kampusowych oraz Smart City wykorzystujących infrastrukturę Internetu Rzeczy;
– Umożliwienie realizacji badań nad nowoczesnymi metodami kształcenia w oparciu
o rozwiązania ICT oraz testowania przyjętych rozwiązań edukacyjnych pod kątem ich efektywności;
– Umożliwienie realizacji badań w zakresie budowy i zarządzania niezawodną, skalowalną
i efektywną ekonomicznie infrastrukturą chmurową oraz udostępniania na jej bazie usług chmurowych;
– Umożliwienie prowadzenia symulacji wieloskalowych dla problemów badawczych,
w których występują zróżnicowane skale czasowe i przestrzenne;

– Umożliwienie realizacji badań nad zwiększeniem efektywności procesu kształcenia w oparciu o e-szkolenia oraz testowania opracowywanych rozwiązań;

– Umożliwienie realizacji badań nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki
i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R na innowacyjność firm i regionów;

– Zapewnienie wysokowydajnej komunikacji sieciowej pomiędzy laboratoriami tworzonymi
w ramach projektu PIONIER-LAB w celu integracji wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy;

– Umożliwienie dostępu do usług chmurowych (mocy obliczeniowej, przestrzeni przechowywania oraz narzędzi dla przetwarzania i analityki danych) na potrzeby prac badawczych realizowanych w ramach platformy badawczej PIONIER-LAB.