Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)

 

Zarządzenie Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego z 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 15 listopada 2008 r. wprowadza się Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego zwanej dalej SKUO, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantów, stażystów, stypendystów, a także gości Uczelni i osoby współpracujące z Uczelnią tj. osoby uczestniczące w pracach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Opolski do przestrzegania postanowień ww. Regulaminu.

2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem postanowień Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego powierza się Prorektorowi ds. finansów i rozwoju uczelni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 listopada 2008r.

Pełna treść Zarządzenia Rektora nr 19/2008, znajduje się w Monitorze UO