Projekty realizowane w Centrum Informatycznym w roku 2022

 

I. Projekt rozbudowy sieci MSK w Opolu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Inwestycje w nauce

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej
z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci MSK w Opolu, wykonanie dowiązań światłowodowych i zakup urządzeń aktywnych – IV etap. (wniosek nr II/SP/490622/2021, umowa nr 7246/II/SP/2021, aneks nr 1)
Planowany okres realizacji 2021 – 2022
Instytucja finansująca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 750 000,00 zł
Podmiot realizujący projekt Uniwersytet Opolski – Centrum Informatyczne
Krótki opis zadania: W ramach w/w zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie dowiązań do Miejskiej Sieci Komputerowej MSK w Opolu, której właścicielem jest Uniwersytet Opolski, a Operatorem Centrum Informatyczne. Ponadto planuje się zakup nowego sprzętu sieciowego oraz wideokonferencyjnego. Całość inwestycji ma na celu m.in. wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych o aplikacje informatyczne ukierunkowane na wizualizację i interaktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonych badań. Realizacja zadań ujętych w niniejszym wniosku, podyktowana jest koniecznością sprostania stale wzrastającym wymogom w zakresie kanonu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, jak i procesu kształcenia.

Chcąc zachować konkurencyjną pozycję, a jednocześnie zmniejszać dystans dzielący wnioskodawcę od wiodących w świecie instytucji naukowych, należy doskonalić technologie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
i kształcenia także poprzez wykorzystanie nowych technologii typu wideokonferencje, bezprzewodowy dostęp do Internetu, klastry obliczeniowe, itp. Aby te zamierzenia zrealizować wnioskodawca musi przeprowadzać i dokonywać na bieżąco rozbudowy oraz modernizacji istniejącej aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury sieci.

W wyniku realizacji corocznych inwestycji, wzrasta niezawodność działania sieci MSK, wzrasta też jakość obsługi użytkowników oraz ulega zwiększeniu stopień bezpieczeństwa, jednak wraz z upływem czasu sprzęt sieciowy zużywa się i ulega amortyzacji. Dlatego też składany do MNiSzW wniosek ma na celu pozyskanie środków finansowych zarówno na rozbudowę sieci MSk w Opolu, jak i na odnowienie infrastruktury sprzętowej sieci MAN służącej środowisku naukowo-akademickiemu Opola

W ramach dotacji w roku 2022 będą realizowane następujące zadania:

1)  Wykonanie dowiązania światłowodowego sieci MSK do Parku Naukowo-Technologicznego
w Opolu.

2)  Wykonanie dowiązania światłowodowego sieci MSK, od węzła sieci MAN przy ul. Ozimskiej 46a, do budynku UO przy ul. Katowickiej 68 (dawna PMWSZ), z jednoczesnym dowiązaniem do Szpitala Wojewódzkiego.

3)  Zakup urządzeń nadawczo-odbiorczych (Access Pointów) sieci bezprzewodowej WiFi – modernizacja infrastruktury dostępu do Internetu w ramach usługi edukacyjnego roamingu “eduroam” w sieci MSK.

4)  Zakup kontrolerów sieci bezprzewodowej z niezbędnymi licencjami do zarządzania infrastrukturą dostępową do Internetu poprzez WiFi w ramach usługi edukacyjnego roamingu “eduroam” w sieci MSK.

5)  Zakup mobilnych zestawów ideokonferencyjnych (terminal wideokonferencyjny, kamera, monitor, głośniki, mobilny stojak) do rozbudowy usługi wideokonferencji dostępnej w sieci MSK

6)  Zakup przełączników sieciowych, wyposażonych

w min. 48 portów 10/100/100 Mbps oraz min.
2 porty SFP+  o przepływności 10Gbps wraz z interfejsami optycznymi do rozbudowy /modernizacji węzłów sieciowych