AKTUALNOŚCI

Zmiana adresu siedziby Centrum Informatycznego

Zdjęcie budynku WNoZ

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległ adres siedziby Centrum Informatycznego.
Zapraszamy Państwa do nowej siedziby, zlokalizowanej na 7 piętrze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Katowickiej 68.

Konta gościnne oraz instrukcja logowania do sieci Internet na terenie Kampusu UO

Sieć Gościnna

Z gościnnego dostępu do Internetu mogą korzystać zarówno wszyscy pracownicy i studenci UO posiadający uczelniane konto dostępowe (e-mail), jak i goście Uniwersytetu Opolskiego.

Goście  – osoby, które nie posiadają uczelnianych kont dostępowych, mogą korzystać z dostępu do sieci Internet po uprzednim założeniu “konta gościnnego”, na dwa sposoby:

 • poprzez sieć bezprzewodową (Wi-Fi) o nazwie “UO_Guest_Wi-Fi” na terenie wszystkich obiektów UO,
 • poprzez sieć przewodową (ethernet) – wyłącznie na terenie Domów Studenta UO.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym przewodniki krok po kroku, zawarte są w poniższych instrukcjach w formacie .pdf:

Instrukcja korzystania z sieci gościnnej UO – wersja 2 PL
UO Guest Network User Guide  – ver. 2 ENG

 

Kolejne miejsca z dostępem bezprzewodowym do sieci Internet

logo eduroam black

W minionym tygodniu uruchomione zostały kolejne punkty dostępowe bezprzewodowej sieci Wi-Fi “eduroam” i “UO_Guest_Wi-Fi”.
Z bezprzewodowego dostępu do Internetu można korzystać także w wybranych miejscach na terenie USK, tj. w Zakładzie Medycyny Sądowej i Zakładzie Patomorfologii.

Konserwacja central telefonicznych w UO

Aparat telefoniczny

W dniach 07-08 lutego 2023 r., prowadzone będą prace konserwacyjne central telefonicznych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego, w związku z powyższym mogą wystąpić krótkie przerwy w funkcjonowaniu sieci telefonii stacjonarnej w UO.

 

Wi-Fi w budynku “LO”

W miniony piątek zakończono prace montażowe urządzeń nadawczo-odbiorczych (access pointów) sieci bezprzewodowej Wi-Fi w budynku przy pl. Staszica 1 (tzw. “LO”). Tym samym, powiększony został obszar, na terenie którego mogą Państwo korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą usługi eduroam.

Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów i pracowników, Centrum Informatyczne rozbudowało infrastrukturę dostępową do bezpiecznej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi w obiektach UO.

W bieżącym roku kalendarzowym, w ramach rozbudowy infrastruktury Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu i Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego, zakupiono niespełna 200 nowych urządzeń nadawczo-odbiorczych (access pointów) do sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz 2 kontrolery.
Urządzenia te zastąpiły częściowo access pointy eksploatowane dotychczas oraz pozwoliły na zwiększenie obszaru, w którym będą mogli Państwo korzystać z dostępu do Internetu w sposób bezprzewodowy nie tylko w obiektach dydaktycznych UO, ale także na terenie Domów Studenta “Niechcic” oraz “Kmicic”.

Z przyjemnością informujemy, że większość urządzeń została już zamontowana i uruchomiona. Obecnie trwają jeszcze prace montażowe w budynkach przy pl. Staszica (budynek “LO”), w budynku Wydziału Ekonomicznego oraz w DS Kmicic, DS Niechcic.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu/nr umowy:
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji/ POIR.04.02.00-30-A005/16-00

Całkowita wartość projektu:
525 691 452,55zł w tym wartość dofinansowania z UE: 305 541 574,00 zł (65,13%)

Wartość projektu dla Uniwersytetu Opolskiego:
2 769 506,41 zł w tym wartość dofinansowania z UE: 2 229 600,00 zł

Źródło dofinansowania:
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki

Termin realizacji:
01.01.2018 r. – 31.12.2023 r. 

W skład konsorcjum PIONIER-LAB wchodzi 21 Jednostek Wiodących:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet,
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy,
Politechnika Białostocka,
Politechnika Częstochowska,
Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
Politechnika Koszalińska,
Politechnika Łódzka,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Politechnika Świętokrzyska,
Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Uniwersytet Opolski,
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego,
Uniwersytet Zielonogórski,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych
z Ekosystemami Innowacji
zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych
i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który jako
strategiczna infrastruktura badawcza, mająca wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej, został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie
8 specjalizowanych laboratoriów:

 • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych, 
 • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości, 
 • Smart Kampus jako laboratorium Smart City,
 • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT, 
 • Laboratorium Usług Chmurowych, 
 • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych, 
 • Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią), 
 • Usługi preinkubatora – wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring

Uniwersytet Opolski zaangażowany jest w tworzenie laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych, które ma na celu kreowanie warunków do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług.

Cel projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych. Projekt PIONIER LAB poprzez swoją ofertę zaawansowanych usług
z dziedziny ICT umożliwi nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym
a środowiskiem akademickim w Polsce w celu realizacji wspólnych prac badawczych
i przemysłowych, ukierunkowanej na przezwyciężenie barier związanych z niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Laboratorium stworzy warunki do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług. Dzięki zaawansowanym systemom pomiarowym zainstalowanym w laboratorium będzie można przeprowadzać analizę wykonanych testów i wprowadzać modyfikacje optymalizujące działanie systemów sieciowych.

Należy zwrócić uwagę, że w oparciu o dedykowane zasoby sieci PIONIER i sieci MAN laboratorium umożliwi wysokowydajną komunikację sieciową pomiędzy pozostałymi laboratoriami tworzonymi w ramach Projektu PIONIER-LAB oraz zapewni ścisłą integrację wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy. Zapewnienie realizacji dedykowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb połączeń między laboratoriami różnego typu w projekcie PIONIER-LAB otwiera nowe możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań z zakresu tworzenia narzędzi dla społeczeństwa informacyjnego. Dzięki tej infrastrukturze możliwe będzie szybkie i stosunkowo łatwe budowanie wirtualnych, rozproszonych laboratoriów wykorzystujących dokładnie te zasoby, które potrzebne są w danej pracy badawczej.

Nasze (UO) Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych będzie wyposażone w zaawansowane urządzenia sieciowe, m.in.:

 • przełączniki szkieletowe – 2 zestawy
 • przełączniki dostępowe – 20 zestawów
 • aparatura do teletransmisji dalekiego zasięgu – 1 zestaw
 • zasoby badawcze w zakresie dostarczania zaawansowanych usług pakietowych – przełączniki poziomu 2 – 1 zestaw
 • zasoby badawcze w zakresie dostarczania zaawansowanych usług pakietowych – przełączniki poziomu 3 – 13 zestawów
 • system pomiarowy i zarządzania siecią – 1 zestaw


Szczegółowe cele projektu:


– Umożliwienie realizacji kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług;

– Umożliwienie dostępu do precyzyjnego sygnału czasu i częstotliwości dla użytkowników platformy badawczej PIONIER-LAB oraz wykorzystanie takiego sygnału w pracach naukowych oraz badawczych;

– Umożliwienie realizacji badań oraz rozwoju aplikacji i usług sieciowych z zakresu innowacyjnych usług kampusowych oraz Smart City wykorzystujących infrastrukturę Internetu Rzeczy;
– Umożliwienie realizacji badań nad nowoczesnymi metodami kształcenia w oparciu
o rozwiązania ICT oraz testowania przyjętych rozwiązań edukacyjnych pod kątem ich efektywności;
– Umożliwienie realizacji badań w zakresie budowy i zarządzania niezawodną, skalowalną
i efektywną ekonomicznie infrastrukturą chmurową oraz udostępniania na jej bazie usług chmurowych;
– Umożliwienie prowadzenia symulacji wieloskalowych dla problemów badawczych,
w których występują zróżnicowane skale czasowe i przestrzenne;

– Umożliwienie realizacji badań nad zwiększeniem efektywności procesu kształcenia w oparciu o e-szkolenia oraz testowania opracowywanych rozwiązań;

– Umożliwienie realizacji badań nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki
i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R na innowacyjność firm i regionów;

– Zapewnienie wysokowydajnej komunikacji sieciowej pomiędzy laboratoriami tworzonymi
w ramach projektu PIONIER-LAB w celu integracji wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy;

– Umożliwienie dostępu do usług chmurowych (mocy obliczeniowej, przestrzeni przechowywania oraz narzędzi dla przetwarzania i analityki danych) na potrzeby prac badawczych realizowanych w ramach platformy badawczej PIONIER-LAB.

Rok 2022

Projekty realizowane w Centrum Informatycznym w roku 2022

 

I. Projekt rozbudowy sieci MSK w Opolu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Inwestycje w nauce

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej
z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci MSK w Opolu, wykonanie dowiązań światłowodowych i zakup urządzeń aktywnych – IV etap. (wniosek nr II/SP/490622/2021, umowa nr 7246/II/SP/2021, aneks nr 1)
Planowany okres realizacji 2021 – 2022
Instytucja finansująca Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 750 000,00 zł
Podmiot realizujący projekt Uniwersytet Opolski – Centrum Informatyczne
Krótki opis zadania: W ramach w/w zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie dowiązań do Miejskiej Sieci Komputerowej MSK w Opolu, której właścicielem jest Uniwersytet Opolski, a Operatorem Centrum Informatyczne. Ponadto planuje się zakup nowego sprzętu sieciowego oraz wideokonferencyjnego. Całość inwestycji ma na celu m.in. wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych o aplikacje informatyczne ukierunkowane na wizualizację i interaktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonych badań. Realizacja zadań ujętych w niniejszym wniosku, podyktowana jest koniecznością sprostania stale wzrastającym wymogom w zakresie kanonu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, jak i procesu kształcenia.

Chcąc zachować konkurencyjną pozycję, a jednocześnie zmniejszać dystans dzielący wnioskodawcę od wiodących w świecie instytucji naukowych, należy doskonalić technologie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
i kształcenia także poprzez wykorzystanie nowych technologii typu wideokonferencje, bezprzewodowy dostęp do Internetu, klastry obliczeniowe, itp. Aby te zamierzenia zrealizować wnioskodawca musi przeprowadzać i dokonywać na bieżąco rozbudowy oraz modernizacji istniejącej aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury sieci.

W wyniku realizacji corocznych inwestycji, wzrasta niezawodność działania sieci MSK, wzrasta też jakość obsługi użytkowników oraz ulega zwiększeniu stopień bezpieczeństwa, jednak wraz z upływem czasu sprzęt sieciowy zużywa się i ulega amortyzacji. Dlatego też składany do MNiSzW wniosek ma na celu pozyskanie środków finansowych zarówno na rozbudowę sieci MSk w Opolu, jak i na odnowienie infrastruktury sprzętowej sieci MAN służącej środowisku naukowo-akademickiemu Opola

W ramach dotacji w roku 2022 będą realizowane następujące zadania:

1)  Wykonanie dowiązania światłowodowego sieci MSK do Parku Naukowo-Technologicznego
w Opolu.

2)  Wykonanie dowiązania światłowodowego sieci MSK, od węzła sieci MAN przy ul. Ozimskiej 46a, do budynku UO przy ul. Katowickiej 68 (dawna PMWSZ), z jednoczesnym dowiązaniem do Szpitala Wojewódzkiego.

3)  Zakup urządzeń nadawczo-odbiorczych (Access Pointów) sieci bezprzewodowej WiFi – modernizacja infrastruktury dostępu do Internetu w ramach usługi edukacyjnego roamingu “eduroam” w sieci MSK.

4)  Zakup kontrolerów sieci bezprzewodowej z niezbędnymi licencjami do zarządzania infrastrukturą dostępową do Internetu poprzez WiFi w ramach usługi edukacyjnego roamingu “eduroam” w sieci MSK.

5)  Zakup mobilnych zestawów ideokonferencyjnych (terminal wideokonferencyjny, kamera, monitor, głośniki, mobilny stojak) do rozbudowy usługi wideokonferencji dostępnej w sieci MSK

6)  Zakup przełączników sieciowych, wyposażonych

w min. 48 portów 10/100/100 Mbps oraz min.
2 porty SFP+  o przepływności 10Gbps wraz z interfejsami optycznymi do rozbudowy /modernizacji węzłów sieciowych

 

 

Rok 2021

Projekty w roku 2021

Rok 2020

Projekty realizowane w roku 2020

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
W związku z wykrytym przez CERT Polska zagrożeniem, polegającym na możliwości wycieku danych, w przypadku korzystania ze stron i serwisów firm trzecich, które do weryfikacji Państwa tożsamości mogły wymagać podania danych logowania do systemów Uniwersytetu Opolskiego, i które mogły korzystać z powszechnie stosowanej usługi SheerID, zalecamy profilaktyczną zmianę hasła do konta UO i przypominamy kilka dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem internetowym:
 • przede wszystkim, w żadnym wypadku nie należy podawać pełnych danych dostępowych do systemów uniwersyteckich osobom trzecim oraz w serwisach internetowych i usługach nienależących do UO,
 • należy regularnie zmieniać hasła dostępowe do swojego konta, pamiętając o odpowiedniej złożoności hasła,
 • nie należy stosować jednakowego hasła do różnych serwisów i usług zewnętrznych,
 • zaleca się włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • szczególną uwagę powinno się zwrócić także na bezpieczeństwo swojej prywatnej skrzynki pocztowej – za jej pomocą istnieje możliwość zresetowania haseł do pozostałych serwisów, w których posiadamy konta,
 • do prowadzenia korespondencji uczelnianej powinno się używać uniwersyteckiego adresu e-mail.
Zespół Centrum Informatycznego UO

Instrukcja nr 14/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27.10. 2020 r.

W sprawie przygotowania komputerów służbowych do pracy zdalnej w systemach informatycznych uczelni.

Na podstawie § 23 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego / Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 28 września 2020 r. /ustalam, co następuje:

§ 1

Pracownicy administracji Uniwersytetu Opolskiego, którym w związku z koniecznością wykonywania pracy zdalnej, JM Rektor UO udzielił zgody na dostęp do systemów informatycznych UO poprzez szyfrowane połączenie VPN (Virtual Private Network), zobowiązani są dostarczyć do Centrum Informatycznego (CI) posiadane komputery służbowe w celu ich przygotowania i uruchomienia zdalnego dostępu.

Komputery te przyjmowane będą przez CI wyłącznie w ustalonych godzinach dyżurów (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 9:30 oraz od 14:00 do 15:00), w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu (szatni), zlokalizowanym w sąsiedztwie portierni w budynku UO przy ul. Oleskiej 48. Komputer musi być dostarczony we własnym zakresie przez użytkownika, któremu udzielono pozwolenia na wyniesienie go poza teren uczelni.

W trakcie tej wizyty pracownik zostanie poproszony o przekazanie danych kontaktowych i poinformowany o przewidywanym terminie, w którym będzie mógł odebrać skonfigurowany komputer. Przekazane zostaną także informacje dotyczące sposobu uzyskania zdalnego dostępu do usług i systemów Uniwersytetu Opolskiego.

Komputer przed jego dostarczeniem do CI winien być przygotowany samodzielnie lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) przez lokalnego informatyka/administratora i musi spełniać następujące wymagania (zgodne z polityką bezpieczeństwa UO):

 1. Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta (np. Windows 8.1, Windows 10). W przypadku systemów operacyjnych firmy Microsoft musi to być wersja Pro, Education lub Enterprise, tj. pozwalająca na włączenie komputera do domeny Active Directory (AD) UO.
 2. Komputer musi posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i użytkowe (np. pakiet biurowy MS Office, itp.) oraz wszelkie bieżące aktualizacje systemowe,
 3. Komputer musi być podłączony (lub umożliwiać włączenie) do domeny AD Uniwersytetu Opolskiego,
 4. Komputer musi mieć uruchomioną funkcję szyfrowania dysków, przynajmniej na partycji systemowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich dokumentów i danych (np. kopiując dokumenty do chmury UO dostępnej dla każdego pracownika pod adresem http://dysk.uni.opole.pl) przed przekazaniem komputera do Centrum Informatycznego celem włączenia go do domeny i przygotowania do pracy zdalnej. Jeśli użytkownik nie zadba o zabezpieczenie swoich danych, to w przypadku konieczności wykonania formatowania dysku i reinstalacji systemu, wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną utracone.

Po przygotowaniu komputera do pracy zdalnej użytkownik zobowiązany będzie wykonać 1-sze logowanie do tak przygotowanego komputera z sieci LAN UO w obecności pracownika Centrum Informatycznego – związane jest to z koniecznością pobrania wszelkich niezbędnych uprawnień z serwera AD.

Pominięcie tego kroku spowoduje brak możliwości zalogowania się do systemu operacyjnego (komputera) spoza sieci UO (np. w domu).

W razie pytań lub wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udzielać będą dyżurujący pracownicy Centrum Informatycznego, tj.; panowie Adam Buhl, Jarosław Zimnal, Tomasz Szwedziak oraz Paweł Siedlaczek.

Dane kontaktowe do w/w pracowników, znajdują się na stronie WWW CI pod adresem: https://centrum.uni.opole.pl/pracownicy

Należy dołożyć wszelkich starań, aby cały proces przebiegał zgodnie z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi, związanymi z zaistniałą pandemią oraz zgodnie z zarządzeniami Władz Uczelni.

§ 2

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KANCLERZ
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
mgr Zbigniew Budziszewski

Dokument do pobrania z załącznika (.pdf)

Narzędzia do pracy zdalnej

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego przygotowało szereg narzędzi do pracy zdalnej, zarówno dla pracowników jak i studentów. Nasza Uczelnia dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą oraz doświadczonym zespołem informatycznym. Więcej informacji można znaleźć w zakładce –Praca zdalna–

Zmiany w systemie pracy Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego

Centrum Informatyczne UONa skutek zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 r. z dnia 13 marca 2020 roku w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem COVID19, uprzejmie informujemy, że sekretariat Centrum Informatycznego będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać na adres poczty e-mail: zgloszenia@uni.opole.pl lub telefonicznie  (77)4527090 (z sieci wewnętrznej – 7090).

Problem z logowaniem do systemu Usosweb? Koniecznie zajrzyj tutaj…

W związku z licznymi telefonami od Studentów mających problemem z zalogowaniem się do systemu USOS i do poczty UO przedstawiamy Instrukcję logowania do systemu usosweb w przypadku problemów z logowaniem, które mogą występować od 12.02.2020r.

Przyczyną problemów z logowaniem Centralnego Systemu Logowania (CAS) pod adresem https://login.uni.opole.pl mogą być:

 • brak wykonanej migracji konta w terminie do 12.02.2020 roku
 • błędnie wpisywany identyfikator studenta w formie numeru indeksu zamiast uczelnianego maila numer_indeksu@student.uni.opole.pl
 • hasło zawierające imię i/lub nazwisko
 • hasło zawierające niedowolne znaki takie jak:  polskie znaki diakrytyczne (ąęóćłńśżź) i/lub znak at (@)

Fałszywy konkurs Orange – pojawił się nowy scam w sieci

Centrum Informatyczne informuje i równocześnie ostrzega – w sieci pojawił się nowy scam – “Fałszywy konkurs Orange”. Podszywa się pod znaną firmę telekomunikacyjną. Apelujemy o czujność i rozwagę przy otwieraniu nieznanych odnośników.

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem -> https://cert.orange.pl/ostrzezenia/to-nie-sa-nasze-loterie?_ga=2.153344049.847355418.1579348643-455840801.1551298708

Nowa strona Centralnego Punktu Logowania (CAS)

CAS- UOZ przyjemnością informujemy, iż w dniu 26.11.2019 r. została udostępniona nowa wersja Centralnego Punktu Logowania do usług informatycznych UO.

Strona została dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych. Zmianie uległa również szata graficzna.

Życzymy miłego korzystania z naszych usług.

Ministerstwo Finansów ostrzega

Ministerstwo Finansów ostrzegaUwaga! Ważny komunikat:
“Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.”

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Pełna treść na stronie Ministerstwa…

Procedura migracji kont użytkowników do usługi Active Directory (dot. wszystkich pracowników oraz studentów UO)

Szanowni Państwo,

Pracownicy oraz Studenci Uniwersytetu Opolskiego,

W związku z uruchomieniem w uczelni centralnej usługi katalogowej Active Directory wymagana jest migracja kont użytkowników systemów uczelnianych zgodnie z załączoną procedurą.

Migracja musi zostać wykonana przez każdego pracownika posiadającego konto e-mail w domenie @uni.opole.pl, studenta posiadającego konto w domenie @student.uni.opole.pl osób oraz  posiadających konta w domenie @radiosygnaly.pl

UWAGA! Migrację należy wykonać do 12.10.2018 r. – po tym terminie dostęp do usług przestanie być możliwy.

Osoby korzystające z usługi eduroam w celu zachowania dostępu do sieci powinny wykonać migrację do 02.10.2018 r.

Procedura migracji opisana jest w załączniku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym.

Nowa Poczta w Uniwersytecie Opolskim

Wychodząc na przeciw nowym rozwiązaniom, Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego wdrożyło nowy system obsługi poczty e-mail w naszej Uczelni. Zalecamy korzystanie z tej usługi. Odpowiadając na Państwa pytanie, czy wszystkie wiadomości na starej poczcie będą dostępne również w nowej? Odpowiadamy ‚TAK’. Zapraszamy do zapoznania się z opisem oraz poradnikiem nowej usługi.

Od teraz użytkownik poczty może nie tylko sprawdzać swoje wiadomości, ale ma do dyspozycji wiele rozwiązań, ściśle powiązanych z obsługą poczty. Planowanie, gospodarowanie własnymi zasobami lub obsługa gromadzenia czy edycji załączników jest teraz łatwiejsza.

Aktualizacja – Blokada stron w domenie uni.opole.pl

Aktualizacja 15.03.2018 r.:
Informujemy, że wykaz stron niezweryfikowanych zostanie ostatecznie zaktualizowany dnia 19 marca 2018 r (poniedziałek).


Aktualizacja:
Na posiedzeniu rozszerzonego Kolegium Rektorskiego, które odbyło się w dniu 22.02.2018 r., po przedstawieniu stanu realizacji i stopnia zaawansowania wykonania przedmiotowego obowiązku przez poszczególne jednostki organizacyjne, JM Rektor podjął decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. dokumentów do dnia 15 marca 2018 r. – termin ostateczny.


Zgodnie z pismem Pani Rektor, skierowanym do kadry kierowniczej wszystkich jednostek organizacyjnych UO (nr R/1497/2017 z dnia 12.10.2017 r. – do pobrania tylko po zalogowaniu), z dniem 30.11.2017 r., upłynął termin wyznaczony na zaktualizowanie informacji dotyczących stron WWW poszczególnych jednostek organizacyjnych. Poniżej publikujemy wykaz stron WWW w domenie uni.opole.pl, co do których nie zostały złożone dokumenty w w/w terminie. Pobranie pliku jest możliwe tylko dla pracowników UO, po wpisaniu login (adres email) i hasła (hasło używane do logowania).

Wykaz stron będzie aktualizowany na bieżąco po uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Weryfikacji kont dostępowych do usług i systemów informatycznych Uniwersytetu Opolskiego

Dostęp do usług w UOW związku z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych Uniwersytetu Opolskiego do wymogów określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych*1, wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), dokonano weryfikacji kont dostępowych do usług i systemów informatycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Na podstawie treści zawartej w §20, ust. 2, w/w rozporządzenia, Uniwersytet Opolski, jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia i egzekwowania postanowień w nim zawartych, tj.:

– pkt. 4 „podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji”,

– pkt. 5 „bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt. 4

Ponadto, na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)*2, oraz §4, ust. 10, 11 i 12, „Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego*3, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., konta osób, które rozwiązały stosunek pracy z uczelnią, bądź zakończyły studia, zostały zablokowane.

____________________________________________

*1 – „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526

*2 – „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, źródło: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

*3 – „Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)”, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., źródło: https://centrum.uni.opole.pl/regulamin-sieci-komputerowej-uo

Nowy wirus szyfrujący dyski komputerów „Platnosc w systemie Dotpay”

nowy-ransomware-zdjęcie do aktualności

Przestrzegamy przed nowym zagrożeniem w sieci. Rozsyłane są wiadomości podszywające się pod znany serwis płatności Dotpay, które zawierają załącznik szyfrujący dysk komputera. W żadnym wypadku prosimy nie otwierać podejrzanych załączników. Obszerne informacje można zasięgnąć w artykule zamieszczonym w serwisie zaufanatrzeciastrona.pl,  pt: Uwaga na nową kampanię malware „Platnosc w systemie Dotpay”. O zagrożeniu ostrzega również na swoich stronach serwis DotPay.pl

“Od wczoraj (20.11.2017) obserwujemy nową falę wiadomości ze złośliwym załącznikiem, tym razem podszywających się pod markę Dotpay. Kliknięcie w załącznik poskutkuje zaszyfrowaniem komputera, dlatego warto ostrzec znajomych.”

Zdjęcie z serwisu Zaufana Trzecia Strona

Zdjęcie z serwisu Zaufana Trzecia Strona www.zaufanatrzeciastrona.pl. Obrazuje szczegóły zainfekowanej wiadomości.

 

Wykaz stron WWW w domenie Uniwersytetu Opolskiego

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., tj. „Regulaminem serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim” , oraz zgodnie z rekomendacjami przeprowadzonego audytu dot. „Dostosowania systemów informatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne służące prezentacji informacji do standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)” udostępniamy poniżej wykaz stron istniejących w domenie Uniwersytetu Opolskiego. Pobranie pliku jest możliwe tylko dla pracowników UO, po wpisaniu login (adres email) i hasła (hasło używane do logowania. Poniższy plik należy pobrać, wypełnić i przekazać do Centrum Informatycznego UO wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami.

Wykaz stron UO (.xlsx)

Podejmujesz pracę w Uniwersytecie Opolskim?

PracownikDostała Pani/dostał Pan pracę w Uniwersytecie Opolskim (UO)?…Świetnie! Gratulujemy!
Przedstawiamy zatem informacje, które powinny Państwu pomóc w załatwieniu formalności odnośnie usług informatycznych w naszej Uczelni.

 

 • Nowo przyjęty pracownik otrzymuje w Dziale Spraw Pracowniczych UO tzw. “obiegówkę”. Z tą obiegówką (jako dowód, że jesteście Państwo pracownikami UO) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość trzeba będzie wybrać się do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego (CI) w celu załatwienia formalności związanych z dostępem do usług teleinformatycznych. Chcąc bowiem korzystać z takich usług, każdy pracownik UO musi posiadać indywidualny adres e-mail założony w domenie uni.opole.pl. Proponujemy, by przed wizytą
  w CI zapoznać się z procedurami oraz wydrukować, wypełnić i podpisać odpowiednie wnioski i dostarczyć je do CI.
 • Kolejnym niezbędnym i obowiązkowym dokumentem, który podpisują pracownicy UO i dostarczają do CI jest Oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 6 w .pdf).
 • Pracownicy UO mają dostęp do systemów informatycznych Uczelni oraz do Systemu Obsługi Studiów (USOS). Na stronie “Materiały do pobrania” należy zapoznać się z Procedurą nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania użytkowników w systemie informatycznym, wypełnić wniosek o nadanie/zmianę uprawnień użytkownika systemu informatycznego oraz systemu USOS, nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zapoznać się z dołączonymi do tego wniosku załącznikami.

Wirus “Petya” szyfruje komputery użytkowników w całej Europie!

petya-ransomware-attackJak donoszą media, nowy wirus o nazwie “Petya” infekuje komputery użytkowników w całej Europie. Swoim działaniem przypomina niedawny “WannaCry”. Po zainfekowaniu komputera, np przez pobranie i uruchomienie nieznanego załącznika, dysk komputera zostaje zaszyfrowany po ponownym jego uruchomieniu. Według informacji na portalu purepc.pl, przed wirusem można się zabezpieczyć w prosty sposób. W katalogu systemowym Windows, znajdującym się zazwyczaj w lokalizacji c:/ (c:/windows) należy stworzyć plik bez rozszerzenia o nazwie “perfc”. Wirus podczas próby szyfrowania dysku sprawdza, czy plik ten istnieje. Jeśli odnajdzie się na dysku we wskazanej wyżej lokalizacji, odstępuje od szyfrowania i uruchamia komputer w normalnym trybie. Zachęcamy do zapoznania się z obszernym artykułem na stronie purepc.pl

Wyciek wrażliwych danych takich jak hasła, klucze, wiadomości z wszystkich serwisów internetowych korzystających z Cloudflare

Tavis Ormandy

Jak podaje serwis Niebezpiecznik.pl, dziś, chwilę po północy, znany badacz bezpieczeństwa pracujący w Google, Tavis Ormandy ujawnił informacje na temat ogromnej luki w Cloudflare. Z Cloudflare korzysta ponad 5,5 milionów serwisów internetowych, takich jak Uber, FitBit, 1Password. Wrażliwe dane użytkowników tych serwisów, w tym hasła, ciasteczka, adresy IP, tokeny, dane osobowe, prywatne wiadomości, zdjęcia oraz klucze szyfrujące “losowo” wyciekały i co gorsza część z nich wciąż jest zcache’owana przez wyszukiwarki internetowe. Problem dotyczy wszystkich klientów Cloudflare. Więcej mozna przeczytać w serwisie www.niebezpiecznik.pl

Powyższe zagrożenie nie dotyczy stron i serwisów funkcjonujących w Uniwersytecie Opolskim, ale jak zawsze przypominamy o bezpieczeństwie własnych danych, a co za tym idzie – okresowych zmianach haseł dostępowych oraz o rozważnym dysponowaniu wrażliwymi danymi.

Przerwa w działaniu systemu USOS i USOSweb

usosW dniu 13 grudnia od godziny 13.00 USOS wraz z aplikacjami webowymi zostanie wyłączony z powodu koniecznego przeinstalowania systemów do najnowszej wersji. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.
Rejestracja na kursy ogólnouczelnianie przedłużona będzie do 15 grudnia do godziny 23.00.

Szkolenie z obsługi i dostosowania nowych szablonów stron WWW

www

W odniesieniu do obowiązku przeniesienia starych stron WWW w domenie uni.opole.pl do nowego formatu oraz dostosowania do wymogów WCAG 2.0, Centrum Informatyczne UO przeprowadzi szkolenia związane z w/w tematyką. Szkolenie jest zalecane dla osób biorących udział w konstrukcji nowych stron.
Zakres szkolenia:
– Dostosowanie środowiska;
– Konstrukcja, publikowanie wpisów;
– Dostosowanie do WCAG 2.0
Przewidywany czas szkolenia: 2 godz.
Sala 260B, Oleska 48,Opole
Dostępne są 3 terminy. 17 listopada 2016, godz 13.00 – 15.00; 18 listopada 2016, godz. 10.00 – 12.00; 21 listopada 2016, godz. 10.00 – 12.00

Grupy po 12 osób/na termin.
Zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymały osoby, które złożyły w terminie do 10 listopada br. wnioski o założenie strony WWW i wpisały adres mailowy. Bardzo prosimy osoby , które otrzymały informację na e-mail, o wpisanie się do grupy.
W sali dostępne będą stanowiska komputerowe dla osób, chcących zalogować się do własnych serwisów i przeprowadzić aktywne szkolenie,
Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowych szkoleń i nazbiera się grupa osób, Centrum Informatyczne może w przyszłości przeprowadzić dodatkowe szkolenie, Termin i miejsce będzie ustalone.
Centrum Informatyczne UO

Aktualizacja stron – składanie wniosków

wniosek-strony-2W związku z koniecznością dostosowania starych stron w domenie uni.opole.pl niezbędne jest złożenie do Centrum Informatycznego UO wniosku. W zależności czy strona będzie dla Wydziału/Jednostki organizacyjnej czy dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego, należy ze strony Centrum Informatycznego zakładka Centrum/Regulamin sieci, pobrać odpowiedni wniosek – wniosek o założenie strony dla Wydziału/Jednostki lub wniosek o założenie strony dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego.

 • Wniosek wypełnia lokalny administrator strony, która będzie tworzona.
 • We wniosku wpisuje nazwę domeny strony oraz nazwę szablonu, który wybiera. Do dyspozycji są trzy szablony, opracowane przez CI w porozumieniu z Działem Promocji UO. Szablony do wglądu: centrum.uni.opole.pl/szablon11 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon12 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon13
  Nie dopuszcza się zmiany układu na tzw “pudełkowy” – z bocznymi pasami!
 • Po wypełnieniu wniosku, lokalny administrator przekazuje go do swojego przełożonego (Dziekan, Dyrektor, Kierownik, etc) celem podpisania i opieczętowania.
 • Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego i opieczętowanego wniosku do sekretariatu (pok. 204) Centrum Informatycznego UO, ul. Oleska 48 Opole (wejście od ul Czaplaka).
 • Dalsze kroki podejmuje już Centrum Informatyczne, akceptując warunki techniczne i przekazuje wniosek do Rektoratu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2016 r.
 • Po akceptacji wniosku administratorzy CI generują wnioskowany szablon strony i przekazują lokalnemu administratorowi do realizacji.

 

Uwaga! Prace serwisowe systemu USOS. Możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu.

usosSzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 25.08 od godziny 14.00 do dnia 26.08.2016 r. do godziny 10.00 będą wykonywane niezbędne prace serwisowe systemu USOS. W tym czasie dostęp do wszystkich elementów systemu (USOSWeb, UL, APD, SRS) będzie ograniczony.
Prosimy o nieplanowanie ważniejszych prac w tym czasie. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opisywaną sprawą i dziękujemy za wyrozumiałość.

“Została wyznaczona kontrola dochodów. Sprawa PL09873551” – Uwaga! Hakerzy znowu aktywni

newsletterUwaga! W ostatnim czasie odnotowujemy wzmożoną aktywność hakerską polegającą na rozsyłaniu fałszywych wiadomości e-mail, o takiej lub podobnej treści – “Dzien dobry, W trakcie naszych kontroli ujawnilismy ukrycie Pana/Pani dochodow, w zwiazku z czym bedzie przeprowadzona kontrola podatkowa. Dokument wskazujacy na naruszenia o skladaniu falszywego dochodow zalaczony w e-maile.Sankcja na przeprowadzenie sciagania podatkowego rowniez jest zalaczona do dokumentu. Prosimy o stawiennictwo do nas do biura w dniu 01.08.2016 do 14:00 ze wszystkimi swoimi dochodami za rok 2016.”

Po otrzymaniu tego typu maila, prosimy w żadnym wypadku nie otwierać zamieszczonego w nim załącznika. Wiadomość należy bezwzględnie usunąć.

Przypominamy, aby po otrzymaniu podejrzanego maila zwrócić uwagę na jego zawartość. Tego typu wiadomości zazwyczaj pisane są “łamaną polszczyzną”, zawierają błędy jak również posiadają zainfekowane załączniki. Ponadto żadna instytucja, czy to Urząd Skarbowy, Poczta Polska, ZUS, itp. nie korespondują z podatnikami w drodze mailowej, żądając przy tym podawania numeru pesel czy danych adresowych.

Filtr antyspamowy dla użytkowników poczty w domenie uni.opole.pl

email-29853Wychodząc naprzeciw użytkownikom poczty w domenie uni.opole.pl Centrum Informatyczne UO wdrożyło w ramach infrastruktury, nowy system antyspamowy. Konfiguracja systemu antyspamowego jest nieustannie dopracowywana, aby w najwyższym stopniu wyeliminować niechcianą pocztę. W razie problemów z działaniem systemu antyspamowego lub w przypadku, kiedy mają Państwo podejrzenia o niedostarczeniu korespondencji, bardzo prosimy o kontakt mailowy (linux@uni.opole.pl) lub telefoniczny – 7052.

 

Poniżej przedstawiamy użytkownikom poczty mailowej w domenie uni.opole.pl krótki opis raportu dziennego, który będzie informował użytkownika, jakie wiadomości oraz od kogo trafiły do kwarantanny.

raport-dzienny-spam-opis

 1. Obszar informujący ile wiadomości zostało uznanych za spam w danym dniu
 2. Zestawienie nadawców wiadomości.
 3. Tematy wiadomości. Klikając na temat, możemy podejrzeć treść wiadomości, w celu np. ustalenia czy jest to wiadomość pożądana.
 4. Każda wiadomość posiada przycisk “Restore”. Jeśli użytkownik uzna, że wiadomość nie była spamem, klikając na odnośnik “Restore” przywróci status wiadomości, nadawcy, treści oraz tematu jako pożądany. Dzięki tej operacji, w przyszłości maile przywrócone traktowane będą jako pożądana wiadomość i odbierane w sposób tradycyjny..

Uwaga! Prace serwisowe systemu USOS. Możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu.

usosSzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 22.06 od godziny 13.00 do dnia 23.06 do godziny 10.00 będą wykonywane niezbędne prace serwisowe systemu USOS. W tym czasie dostęp do wszystkich elementów systemu (USOSWeb, UL, APD, SRS) będzie ograniczony.
Jest to okres podwyższonego ryzyka zatem prosimy o nieplanowanie ważniejszych prac w tym czasie. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opisywaną sprawą i dziękujemy za wyrozumiałość.

Przerwy w dostępie do sieci Internet i usług sieciowych UO

serwerownia3W związku z trwającym remontem Głównego Punktu Dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, w okresie od godziny 20:00 dnia 11.12.2015 r. (piątek) do godziny 8:00 dnia 12.12.2015 r. (sobota), mogą wystąpić liczne przerwy w dostępie do sieci Internet ze wszystkich sieci komputerowych Uniwersytetu Opolskiego, w tym także do usług sieciowych takich jak; WWW, poczta e-mail, USOS, eduroam i pozostałych.

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego

Ponowne próby wyłudzenia danych i oszustwa

alleW ostatnim czasie ponownie nasiliły się próby “wyciągnięcia” danych osobowych oraz dostępowych użytkowników m. in. posiadających konta mailowe w domenie Uniwersytetu Opolskiego. Hackerzy podszywają się pod znany serwis aukcyjny Allegro, a także generują fałszywe wiadomości automatu obsługi poczty. PRZESTRZEGAMY!!! Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać skanów dokumentów, loginów, haseł i danych adresowych!! Żadna instytucja finansowa nigdy nie prosi o dane dostępowe do swoich serwisów.
Oto przykładowe treści oszustów:

Twoje konto Allegro: Drogi kliencie, Pragniemy poinformowac,ze wzgledu na wykonaniu rutynowych audyt bezpieczenstwa, twoje konto zostalo tymczasowo zawieszone dopóki nie spelniaja nastepujacych wymagania: 1. Dostarczyc kolorowa kopie waznego dokumentu tozsamosci; takie jak miedzynarodowy paszport (podwójna strona), dowód osobisty lub prawo jazdy (dokumenty musza byc wyraznie widoczne). 2. Dostarczyc twoje zdjecie trzymajac dokument tozsamosci blisko twarzy (dokumenty musza byc wyraznie widoczne). Wymagane dokumenty nalezy przeslac poczta elektroniczna na: *****@mail15.com Przepraszamy za ewentualne niedogodnosci, jednak Allegro musza byc zgodne z nowym prawodawstwem. Nalezy pamietac, ze Twoje konto zostanie zawieszone, dopóki nie sa zgodne z wymaganiami.

[Wiadomość wygenerowana automatycznie] z *****.***.pl. Z przykrością informujemy, że Twoja wiadomość nie została dostarczona do jednego lub wielu odbiorców. Załączamy jej fragment. Komunikat o błędzie znajduje się poniżej. System Pocztowy. Szczegóły w załączniku“.

Szanowni użytkownicy poczty! Przestrzegamy i prosimy nigdy  nie otwierać załączników z podejrzanych wiadomości mailowych, dość często pisanych “łamaną” polszczyzną. Otwarcie załącznika, grozi zainfekowaniem komputera, utratą anonimowości i bezpowrotną utratą plików w komputerze.

Specjalna oferta bezpłatnej aktualizacji do Windows 10

Untitled-1Szanowni Państwo, firma Microsoft zachęca do bezpłatnej aktualizacji platformy Windows.
29 lipca 2015 miała miejsce premiera systemu operacyjnego Windows 10. Łączy on zalety systemów Windows 7 i Windows 8 przynosząc wiele usprawnień dotyczących bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Jesteśmy pewni, że Windows 10 doskonale sprawdzi się w edukacji. Przygotowaliśmy dla naszych Klientów specjalną ofertę bezpłatnej aktualizacji, która obowiązuje do 28 lipca 2016 roku. Oferta skierowana jest do użytkowników urządzeń z systemem Windows 7 SP1 (lub nowszym) oraz Windows 8.1., zarówno biznesowych, jak i instytucji edukacyjnych. W wyniku uaktualnienia użytkownicy otrzymają wersję systemu Windows analogiczną do posiadanej. Na przykład system Windows 7 Professional zostanie uaktualniony do systemu Windows 10 Pro.
Pełną informację można znaleźć na stronie Microsoft Windows 10

UWAGA !!! Zmiana numerów kont bankowych dla opłat za usługi edukacyjne

news12Numery kont  znajdują się  na stronie USOSweb po zalogowaniu się na indywidualnym koncie studenta i wybraniu z menu opcji PŁATNOŚCI FK

Każdy student posiada dwa lub trzy indywidualne rachunki bankowe:

 • dla płatności za czesne i ich odsetki, żetony, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego
 • dla opłat za legitymację elektroniczną
 • dla opłat za akademik i odsetki za nieterminowe wnoszenie tych opłat

Opłaty za druki papierowe (indeksy, dyplomy, legitymacje papierowe) należy uiszczać na konto wydziałowe, którego numer można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Wpłata na inne konto niż wskazane dla danego rodzaju płatności będzie skutkowało nierozliczeniem płatności na czas, co może wiązać się z naliczeniem odsetek, skreśleniem z listy studentów lub opóźnieniem realizacji danej usługi.

Prosimy Studentów o monitorowanie na stronach USOSweb poprawności Państwa rozliczeń finansowych i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości na adres mailowy swojego dziekanatu. Zaległe należności za okres do 1 X 2015r.  nie będą widoczne w systemie USOSweb, w celu ustalenia kwoty zaległości należy skontaktować się ze swoim dziekanatem.

Ponowne próby zainfekowania komputera poprzez pocztę e-mail

komp1sZ ostatnich obserwacji wynika, że w ostatnim czasie nasiliły się próby zainfekowania komputera użytkowników posiadających adresy mailowe w domenie uni.opole.pl. W związku z tym Centrum Informatyczne przestrzega użytkowników aby w żadnym wypadku nie otwierali podejrzanych e-maili, a tym bardziej zawartych w nich załączników. Treści wiadomości są skonstruowane bardzo wiarygodnie, np “w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłamy fakturę VAT…”. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, że wiadomość jest zaufana prosimy niezwłocznie usunąć maila wraz załącznikiem. Zlekceważenie sobie tych prostych zasad może doprowadzić do nieodwracalnej  utraty danych, wycieku haseł oraz zablokowanym dostępem do komputera.

Już wkrótce premiera Windows 10! Oficjalne stanowisko Microsoftu dotyczące “pirackich” wersji

windows10Premiera Windows 10 oficjalnie pojawi się 29 lipca 2015 r. Do aktualizacji i pobrania szykuje się spora część użytkowników poprzednich wersji Windows, począwszy od wersji 7 i nowszych. Jednakże nie wszystkie wersje Windows 7 i 8 będą miały możliwość bezpłatnej aktualizacji. Również użytkownicy, którzy posiadają “piracką” wersję Windows, mają nadzieję na pobranie i zalegalizowanie nowego Windowsa 10. Rozpowszechniona została plotka, że Windows 10 dopuści taką możliwość. Niestety są w błędzie…

“Zawsze dbamy o to, by nasi klienci korzystali z pełni zalet środowiska Windows. Choć komputery z zainstalowanym nieoryginalnym systemem mogą podlegać aktualizacji do wersji Windows 10, nie zmieni ona statusu ich licencji. Nieoryginalne wersje systemu Windows nie są udostępniane przez Microsoft. Nie są odpowiednio licencjonowane ani obsługiwane przez Microsoft bądź zaufanego partnera firmy. Jeżeli system urządzenia został uznany za nieoryginalny lub nieprawidłowo licencjonowany przed aktualizacją, zaktualizowany system będzie również uznawany za nieoryginalny lub nieprawidłowo licencjonowany. Zdaniem ekspertów branżowych używanie pirackiego oprogramowania, w tym nieoryginalnego systemu Windows, wiąże się z większym ryzykiem, takim jak działanie szkodliwego oprogramowania, oszustwa (kradzież tożsamości, danych kart kredytowych itp.), ujawnienie danych osobowych, a także gorsza wydajność systemu i nieprawidłowe działanie jego funkcji. – wyjaśnił Marek Zaleski z Microsoft.”

Czytaj więcej na stronie gazeta.pl oraz Microsoft Windows 10 site

Nowy filtr antyspamowy

W ostatnich dniach wprowadziliśmy kilka ulepszeń do naszego serwera pocztowego (konta studenckie oraz pracownicze).

Jednym z nich jest nowy filtr antyspamowy na naszym serwerze. Spam to problem nie tylko naszego serwera, a jako jednostka edukacyjna jesteśmy narażeni na zdecydowanie większe zainteresowanie naszymi kontami.

Po kilku tygodniach testów, na wybranych kontach filtry uruchomiliśmy globalnie wszystkim naszym użytkownikom.

Prosimy o Państwa opinie. Nowy filtr antyspamowy nie gwarantuje, że na Państwa kontach problem zniknie całkowicie, nadal mogą zdarzyć się wiadomości, które ominą nasze zabezpieczenia jednak powinny być to naprawdę sporadyczne wiadomości.

spam2015-01-21

Niechciane wiadomości – gdzie się znajdują?

Logując się do naszej poczty przez stronę wszystkie niechciane, zablokowane wiadomości znajdują się w folderze Spam. Możecie tam Państwo sprawdzić czy jeśli jakaś wiadomość (oczekiwana) nie doszła (nie pojawiła się w skrzynce odbiorczej) nie znajduje się w tym folderze.

To również najlepszy sposób, aby upewnić się, że nasze filtry działają. Jeśli katalog ten na Państwa kontach jest pusty – może to oznaczać, że albo nie dostali Państwo jeszcze takich wiadomości (np. Państwa konto nie jest nigdzie opublikowane i nie znalazło się jeszcze w żadnej bazie) lub filtr nie działa (wtedy zachęcam do kontaktu z nami, aby to sprawdzić).

Kontakt z administratorami serwerów:

Sławomir Paszkiewicz, Adam Buhl (wew. 7052)

Statystyki dotyczące spamu

Dane na dzień: 21 stycznia 2015 roku (dane dotyczą tylko tego dnia)

Liczba maili przetworzonych: 28 548
Liczba maili przepuszczonych: 8201 (28.8%)
Liczba maili zablokowanych ze względu na wirusy: 1232 (4.3%)
Liczba maili oznaczonych jako SPAM: 19106 (66.9%)
Wielkość przetworzonych maili tego dnia: 2824MB

Dostęp do bazy aktów prawnych INFORLEX

Informujemy, że pod adresem lex.uni.opole.pl studenci pracownicy Uniwersytetu Opolskiego mogą korzystać z bazy aktów prawnych INFORLEX. Z bazy tej można korzystać z wszystkich sieci wewnętrznych Uniwersytetu Opolskiego.

Windows XP oraz pakiet Office 2003 – wsparcie zakończyło się 8 kwietnia 2014 r.

Firma Microsoft poinformowała, że 8 kwietnia 2014 roku zakończyła się ostatecznie usługa wsparcia technicznego dla platformy Windows XP SP3 oraz pakietów Microsoft Office 2003, Microsoft Exchange Server 2003 oraz Microsoft SharePoint Server 2003.

Używanie tych systemów po dacie zakończenia wsparcia obarczone jest ryzykiem zmniejszenia bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach z tymi systemami.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronach Rządowego Zespołu Reagowania Na Incydenty Komputerowe (cert.gov.pl) (“Microsoft – koniec wsparcia dla Windows XP”) czytaj dalej…

Relacja z PLATON Roadshow w Opolu

Na stronie 100.uni.opole.pl znajduje się relacja pierwszego w 2012 roku jesiennego pokazu usług projektu PLATON.

Seminarium w Opolu było jednym z etapów akcji promocyjnej – PLATON Roadshow. Pod budynkiem Collegium Civitas stanął profesjonalny wóz transmisyjny, a w budynku odbyła się wideokonferencja z innymi ośrodkami partnerskimi. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

 

Zachęcamy również do obejrzenia relacji PCSS na oficjalnym blogu PLATONA.

Studencka poczta e-mail

Szanowni Studenci!

Przypominamy, że do kontaktów mailowych pomiędzy pracownikami Uczelni a studentami, należy używać STUDENCKIEJ POCZTY e-MAIL. Na studenckie adresy e-mail wysyłane są ważne informacje z systemu USOS przez pracowników dziekanatów, przez obsługę elektronicznych zapisów na zajęcia, przez prowadzących zajęcia lub administratorów uczelnianych systemów elektronicznych.

Prosimy o sprawdzanie studenckiej poczty e-mail !!

Nowy sposób logowania

Nowy sposób logowania do wszystkich systemów informatycznych
odbywać się będzie w jednym CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.
System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl

Nowy login (zamiast numeru PESEL), będzie miał postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studentom nowo przyjętym, do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

System CAS obejmuje serwisy:
USOSweb – Wirtualny dziekanat
UL – Rejestracje żetonowe na WF i Języki Obce
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ANKIETER – System ankietujący
E-STUDIA – Platforma e-learning
SRS – System Rezerwacji Sal

Użytkownicy programu Mozilla Thunderbird 3

Użytkownicy, którzy korzystają z programu Mozilla Thunderbird 3 mogą napotkać na problemy z wysyłaniem poczty. W celu ich usunięcia, należy wybrać w programie: Narzędzia  > Konfiguracja kont > Poczta wychodząca. a następnie edytować konto z pocztą Uniwersytecką, następnie wybrać Edytuj i odznaczyć “Używaj bezpiecznego uwierzytelniania”.

Wiadomość dla użytkowników Neostrady TP

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 grudnia 2009r. Telekomunikacja Polska wprowadziła blokadę 25 portu (SMTP) dla swoich klientów.
W związku z powyższym, użytkownicy poczty UO korzystający z poczty na łączach TP muszą zmienić ustawienia w swoich programach pocztowych.
Port 25 należy zmienić na port 465 (połączenie SSL).

Bezprzewodowa sieć internetowa eduroam na Uniwersytecie Opolskim

eduroam_logo_transCentrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego, operator Miejskiej Sieci Komputerowej MAN w Opolu, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naukowo-akademickiego Opola na bezprzewodowy dostęp do sieci, przystąpiło do ogólnoeuropejskiego projektu “eduroam”. W ramach pilotażu uruchomiono bezpieczny i bezprzewodowy dostęp do sieci Internet w kilku wybranych, najczęściej uczęszczanych, lokalizacjach na terenie Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej na: www.eduroam.uni.opole.pl

Uwaga na fałszywą pocztę

Ze względu na pojawiające się na Państwa kontach podejrzane maile informujemy, iż Centrum Informatyczne NIGDY nie żąda od Państwa danych osobowych, haseł do kont mailowych drogą mailową ani telefoniczną. Ewentualne zmiany haseł przeprowadzane są osobiście.

Wszelkie informacje dotyczące jakichkolwiek zmian są zamieszczane na stronie Centrum Informatycznego. W chwili obecnej adres, z którego został wysłany SPAM został zablokowany.

Prosimy o zgłaszanie maili, które mają na celu wyłudzenie danych. czytaj dalej…

Zmiana aplikacji webmail (poczta przez WWW)

Zmiana aplikacji webmail (poczta przez WWW)

horde2roundcubeZ dniem 21 listopada 2008r. zmieniona została aplikacja webmail (aplikacja umożliwiająca przeglądanie poczty w domenie uni.opole.pl przez WWW). Użytkownicy, którzy posiadali książkę adresową w poprzedniej aplikacji (Horde) mogą ją zaimportować do nowej aplikacji (Roundcube).

Opis przeniesienia kontaktów ze starej poczty “Horde” do nowej poczty “Roundcube” (plik PDF)

W przypadku problemów lub pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z administratorem poczty pod adresem slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl lub telefonicznie 77 452 7052.

Przypominamy jedynie, iż jako nazwę użytkownika należy wpisać pełny adres adres e-mail np. jankowalski@uni.opole.pl

Adres domyślnego webmaila: https://poczta.uni.opole.pl

Strona ASKUO

askuoUżytkowników Akademickiej Sieci Komputerowej UO zapraszamy na stronę: www.askuo.uni.opole.pl Znajdują się tam podstawowe informacje o sieci, konfiguracji komputerów oraz dane lokalnych administratorów z którymi można kontaktować się w poszczególnych domach studenckich.

NAJWAŻNIEJSZE

Nowa strona Centralnego Punktu Logowania (CAS)

Nowa strona Centralnego Punktu Logowania (CAS)

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 26.11.2019 r. została udostępniona nowa wersja Centralnego Punktu Logowania do usług informatycznych UO. Strona została dostosowana do przeglądania na...