Dostęp do usług w UOW związku z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych Uniwersytetu Opolskiego do wymogów określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych*1, wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), dokonano weryfikacji kont dostępowych do usług i systemów informatycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Na podstawie treści zawartej w §20, ust. 2, w/w rozporządzenia, Uniwersytet Opolski, jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia i egzekwowania postanowień w nim zawartych, tj.:

– pkt. 4 „podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji”,

– pkt. 5 „bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt. 4

Ponadto, na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)*2, oraz §4, ust. 10, 11 i 12, „Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego*3, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., konta osób, które rozwiązały stosunek pracy z uczelnią, bądź zakończyły studia, zostały zablokowane.

____________________________________________

*1 – „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526

*2 – „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, źródło: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

*3 – „Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)”, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., źródło: https://centrum.uni.opole.pl/regulamin-sieci-komputerowej-uo