Dostęp do usług w UOW związku z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych Uniwersytetu Opolskiego do wymogów określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych*1, wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), dokonano weryfikacji kont dostępowych do usług i systemów informatycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Na podstawie treści zawartej w §20, ust. 2, w/w rozporządzenia, Uniwersytet Opolski, jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia i egzekwowania postanowień w nim zawartych, tj.:

– pkt. 4 „podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji”,

– pkt. 5 „bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt. 4

Ponadto, na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)*2, oraz §4, ust. 10, 11 i 12, „Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego*3, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., konta osób, które rozwiązały stosunek pracy z uczelnią, bądź zakończyły studia, zostały zablokowane.

____________________________________________

*1 – „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526

*2 – „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, źródło: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

*3 – „Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)”, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 19/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., źródło: https://centrum.uni.opole.pl/regulamin-sieci-komputerowej-uo

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close