Nie możesz zalogować się do systemu USOS? Nie działa poczta e-mail?

Skontaktuj się z Helpdeskiem w Centrum Nowoczesnych Technologii.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie WWW CNT pod adresem: https://cnt.uni.opole.pl/